05
Dec 2016
17 Nieuwe persberichten

Inteco Beteiligungs GmbH, an Austrian company owned by Russian billionaire businesswoman and philanthropist Yelena Baturina, continues the expansion of a project to generate, use and market renewable energy in Europe. In October, her structures completed the acquisition of a solar park near the city of Farsala in Greece.

Experts state that energy produced by this relatively small solar park in Farsala may help avoid the emission of 800 tons of carbon dioxide into the atmosphere annually.

According to the plans, the total investment into the project by Yelena Baturina's structures could reach EUR 20 million in the coming year. The representatives of the company evaluate the profitability of the acquired park at EUR 500 thousand per year.

The venture is responsible for the construction and commercial operation of solar parks in the south and south-east of Europe. Before the acquisition in Greece the company also purchased a solar park in Italy. Currently the company is considering a number of proposals to expand the capacities; the next acquisitions under consideration are in Greece and Cyprus.

Earlier this year, in an interview with the Austrian newspaper Wirtschaftsblatt, Yelena Baturina said: "We see the future of the project not just in expanding the capacities or producing more energy. We are now developing a subproject that consists in applying the technology that allows saving the energy obtained from renewable sources, which constitutes a whole new system of wise energy consumption".

Another trend within the energy project which is no less interesting is, "constructing and servicing individual solar parks located mostly on the roofs of enterprises - the consumers of energy". Ms Baturina indicated that a few such projects will be launched soon, "and considering all that, we are about to exceed the amount of investment we named before."

Europa moet vaart zetten achter het hervestigen van vluchtelingen vanuit Griekenland, stoppen met het opsluiten van kinderen in detentiekampen en zorgen voor een humane opvang van de migranten die op de Griekse eilanden hun asielprocedure afwachten.
Dat stellen 12 hulporganisaties die actief zijn in Griekenland in een beleidbrief, nu vandaag in Brussel de Europese regeringsleiders bijeenkomen voor de Europese Raad.

Met de brief 'More than Six Months Stranded - What Now?' tonen de hulporganisaties de donkere kant van het EU-migratiebeleid. Momenteel verblijven 13.000 mensen op de Griekse eilanden en 47.000 op het Griekse vasteland onder erbarmelijke omstandigheden. De hulporganisaties maken zich daar grote zorgen over en roepen op om internationale verdragen na te komen en prioriteit te geven aan de mensen en kinderen die in Griekenland vast zitten. Griekenland doet wat het kan, maar op dit moment verzaakt de EU haar taak om mensen op haar grondgebied bescherming en veiligheid te bieden. Op de eilanden worden meer dan 13.000 mensen opgevangen in faciliteiten die berekend zijn op minder dan 7.500 personen.

Op het vasteland is in opvangplekken een tekort aan water en veilige sanitaire voorzieningen. Vrouwen en meisjes worden slachtoffer van seksueel geweld. Alleenstaande kinderen worden, door het grote tekort aan veilige opvangplekken, soms in detentie geplaatst. Het overgrote deel van de kinderen kan niet naar school, waardoor ze soms al jaren geen onderwijs krijgen. De asielprocedure is onduidelijk en traag, er zijn te weinig vertalers, advocaten en rechters, de informatievoorziening is gebrekkig en de procedures veranderen voortdurend.

Mensen zitten in een uitzichtloze situatie omdat ze geen kant op kunnen, ze geen duidelijkheid hebben over de toekomst, er een tekort is aan basisvoorzieningen en veel onjuiste informatie circuleert. Dat drijft mensen ertoe een andere uitweg te zoeken; die wordt vaak geboden door smokkelaars, met alle risico's die daarbij horen.

Het aanpakken van de migratiestromen en het aanscherpen van de grenscontrole staat hoog op de agenda van de Europese Raad. De twaalf organisaties roepen echter op om de situatie van vluchtelingen en migranten in Griekenland en de bescherming van hun rechten te prioriteren boven de bescherming van de Europese buitengrenzen. Nu moet er alles aan worden gedaan om hun situatie te verbeteren door:

- Het nakomen van eerder gemaakte afspraken om Griekenland te steunen bij de asielprocedures door het uitzenden van juristen, tolken en asielmedewerkers.
- Het beëindigen van de detentie van alle kinderen.
- Het nakomen van afspraken over het hervestigen van asielzoekers uit Griekenland en plaats bieden aan de mensen die internationale bescherming nodig hebben.
- Het samen met Griekenland, VN-organisaties en hulporganisaties zorgen voor humane opvang, die gericht is op integratie en die mensen de kans geeft aan hun toekomst te bouwen via werk en onderwijs.
- Het verbeteren van asielprocedures en zorgen dat iedereen toegang heeft tot correcte, actuele en betrouwbare informatie.

Care Nederland
Oxfam Novib
Save the Children
Stichting Vluchteling

De twaalf hulporganisaties die de brief hebben ondertekend zijn:
Save the Children, Stichting Vluchteling/IRC, CARE, OXFAM, ActionAid, Norwegian Refugee Council, Danish Refugee Council, Solidarity Now, International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, Jesuit Refugee Service, Translators without Borders en Greek Forum of Refugees.

Ombudsman onderzoekt klachtbehandeling buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's)

De Nationale ombudsman is een onderzoek begonnen naar klachten over buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's), zoals stadswachten, treinconducteurs en boswachters. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat het optreden van boa's in veel gevallen professionalisering behoeft. Dit gaat vooral over de communicatieve vaardigheden met de burger en de samenwerking met de politie. De ombudsman opent vanaf maandag 14 november een meldpunt op zijn website om meer zicht te krijgen op de aard van de problemen.

Het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) in Nederland is de afgelopen jaren sterk toegenomen naar circa 23.500 personen. Boa's worden veelvuldig ingezet in het kader van toezicht, handhaving en opsporing van strafbare feiten. De ombudsman ontvangt weinig klachten, circa twintig per jaar. De ombudsman wil met dit onderzoek de klachtbehandeling over boa's in kaart brengen. Daarbij is ook aandacht voor de vraag of burgers weten waar zij met hun klacht terecht kunnen en welke informatie daarover wordt verstrekt. De ombudsman verwacht zijn onderzoek in februari 2017 af te kunnen ronden.

Twee jaar na invoering van de Jeugdwet constateert de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) dat de wet een goede uitvoering van de kinder- en jeugdpsychiatrie belemmert. De NVvP staat op het standpunt dat de toegankelijkheid, beschikbaarheid en kwaliteit van de kinder- en jeugdpsychiatrie vooralsnog het best gewaarborgd zijn binnen de Zorgverzekeringswet. In aanloop naar de bespreking van het onderdeel Jeugd uit de Begroting van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2017 aanstaande maandag, uit de beroepsvereniging van psychiaters haar zorgen over de kinder- en jeugdpsychiatrie.

De vereniging ziet dat de beleidsvrijheid van de afzonderlijke gemeenten de behandeling van kinderen en jeugdigen door psychiaters in de weg staat:

Gemeente ga niet op de stoel van de arts zitten!
Gemeenten komen onterecht op de stoel van de arts terecht, omdat zij onder de jeugdwet een dubbelrol hebben gekregen: ze nemen het besluit over doorverwijzingen én over het budget voor alle jeugdzorg.

Postcodezorg
Hoe lang een kind moet wachten op behandeling, wordt bepaald door waar het kind woont.

Respecteren afspraken privacy
Niet alle gemeenten respecteren de bestaande regels en afspraken omtrent de uitwisseling van medische gegevens met lokale wijkteams. Soms worden ouders onder druk gezet om aan wijkteams informatie over hun kind te verschaffen, terwijl ze daar wettelijk niet toe verplicht zijn. Dit schaadt de vertrouwensrelatie tussen de psychiater, zijn patiënt en de ouders en beïnvloedt daarmee de uitkomst van de behandeling.

Administratieve lasten
De administratieve en verantwoordingslasten zijn exponentieel toegenomen doordat 393 verschillende gemeenten eigen regels hanteren rond inkoop, verantwoording, facturering en controle van de geleverde zorg. Een vrijgevestigde kinder- en jeugdpsychiater heeft gemiddeld met dertig verschillende gemeenten te maken. Jaarlijks wordt hierdoor naar schatting 18 miljoen euro extra besteed aan administratie. Geld dat bedoeld is voor onze patiëntenzorg.

De NVvP vindt het, gezien de lange wachtlijsten, verbijsterend dat in 2015 371 gemeenten geld overhielden van het budget dat ze van het rijk kregen voor maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg. Met spoed moeten er eenduidige en landelijke afspraken komen over de toegang tot de kinder- en jeugdpsychiatrie, de minimale kwaliteit van de geleverde zorg en de afname van administratieve lasten. De vereniging pleit verder voor een passende financiering van de kinder- en jeugdpsychiatrie. Wat de NVvP betreft is de Zorgverzekeringswet daarvoor de beste plek.

De Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland wordt uitgebreid met twee nieuwe tradities: het kaartspel bonaken en de harddraverij van Medemblik. De inventaris is een uitvloeisel van het UNESCO Verdrag inzake de Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed dat Nederland in 2012 ondertekende.

Bescherming van immaterieel erfgoed moet op een andere manier dan het beschermen van het materieel erfgoed, omdat het om levend erfgoed gaat dat in de harten, hoofden en handen van mensen zit. Bij immaterieel erfgoed bepalen de mensen zelf of ze hun traditie op de Nationale Inventaris willen plaatsen of niet. Zij doen daarvoor een voordracht dat vergezeld gaat van een erfgoedzorgplan waarin ze aangeven op welke manier ze hun traditie willen levend houden en doorgeven aan volgende generaties.
De Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland is een middel voor traditiedragers om ze te helpen in de borging van hun traditie. Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland coördineert de samenstelling ervan en ondersteunt gemeenschappen bij hun inspanningen om de traditie door te geven naar volgende generaties.

Bonaken
Bonaken is een kaartspel dat vooral in cafés aan de bar gespeeld wordt. Het gaat niet om de winnaar, maar om de verliezer, want die moet een rondje geven. Bonaken wordt door zowel mannen als vrouwen in het hele land gespeeld. Er wordt, in ieder geval in Leimuiden, al ruim honderd jaar geboonaakt. De regels stonden nergens beschreven, je leerde het van anderen door het te doen.
In 2000 werden de regels voor het eerst opgeschreven en centraal gedeeld, toen het NK Bonaken voor het eerst georganiseerd werd. Er zijn veel lokale varianten, maar de basis is overal hetzelfde. In dat jaar werd ook de Stichting Bonaken Nederland opgericht.

De spelers zien bonaken echt als onderdeel van hun erfgoed en zij willen het doorgeven aan nieuwe generaties. Hiervoor maakte de stichting een erfgoedzorgplan, waarin onder meer het documenteren van (de geschiedenis van) het spel, van regionale spelregels, het geven cursussen en het maken van YouTube tutorials als borgingsacties genoemd staan. Op die manier willen ze deze voor hen zo belangrijke traditie toekomst geven.
Harddraverij van Medemblik
Op de derde maandag van september vindt in de Nieuwstraat in Medemblik de harddraverij plaats. Die bestaat uit twee onderdelen: de harddraverij en de ringrijderij. Bij het ringrijden probeert men vanuit een koets die door één tot maximaal vier paarden getrokken wordt, een lans door een ring te steken. De harddraverij is het spectaculairste onderdeel van de traditie. Met ruim vijftig kilometer per uur razen de paarden met pikeurs op sulky's (ruiter op een tweewielig karretje) door de speciaal hiervoor geprepareerde straat. Veiligheid en het welzijn van de paarden staan hierbij hoog in het vaandel.

De harddraverij wordt breed gedragen in de stad: inwoners, scholen, leden van Harddraverijvereniging Prins Hendrik, ondernemers en de gemeente zijn betrokken en er komen vijf tot zevenduizend bezoekers op af. De traditie bestaat al zeker sinds 1844, blijkt uit een vergunningsaanvraag uit dat jaar. Nog steeds is de traditie een groots volksfeest, dat heel belangrijk is voor de sociale cohesie en de lokale identiteit.
Harddraverijvereniging Prins Hendrik ziet plaatsing op de inventaris als een belangrijke borging, zodat ook toekomstige besturen de traditie doorgeven aan nieuwe generaties door planmatig en op doordachte wijze jongeren betrekken bij het immaterieel erfgoed.

Nationale Inventaris
De Nederlandse regering ondertekende in 2012 het UNESCO Verdrag inzake de Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed. Een van de verplichtingen die hieruit voortvloeit is het samenstellen van een inventaris van immaterieel erfgoed, met als doel het levend houden en doorgeven van dit erfgoed. Kijk op www.immaterieelerfgoed.nl voor de tradities op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland.

AMSTERDAM, November 29, 2016 / PRNewswire

Bijna de helft (49%) van de mensen zeggen dat een vakantie meer geluk brengt dan hun
trouwdag en iets meer dan de helft (51%) verkiest reizen boven een date
Volgens wereldwijd onderzoek in opdracht van Booking.com geeft reizen een enorme emotionele boost. We zien het plannen van en de daadwerkelijke vakantie als essentieel onderdeel van ons geluk. Meer nog dan sommige andere grote levensgebeurtenissen - zoals onze trouwdag (49%), daten met onze partner (51%) een nieuwe baan (50%), een verloving (45%) en zelfs het krijgen van een kind (29%). Bovendien zegt 77% dat zij een vakantie boeken als zij behoefte hebben aan een geluksboost.
Het onderzoek, dat is gedaan onder 17.000 respondenten uit 17 landen, laat zien dat reiservaringen het merendeel meer blijvend geluk brengt dan materiele zaken (70%). Of het nou gaat om backpacken, het bezoeken van B&B's, familievakanties of reisjes naar afgelegen toevluchtsoorden. Dit verklaart des te meer waarom de meeste mensen (56%) meer waarde hechten aan vakanties dan aan persoonlijke bezittingen zoals kleding, sieraden en gadgets.
Met meer dan 1 miljoen accommodaties wereldwijd en 23 miljoen beschikbare kamers kunnen mensen door simpelweg een paar keer klikken op Booking.com hun geluk boosten.
Het volledige onderzoek is hier te vinden: news.booking.com/nl/ [https://news.booking.com/nl ]
Over Booking.com [http://www.booking.com ] Booking.com is de wereldleider in het online boeken van hotels en andere accommodaties. Het garandeert de beste prijzen voor elk accommodatietype - van kleine zelfstandige accommodaties tot luxe vijfsterrenketens. Gasten hebben altijd en overal toegang tot de website van Booking.com, via hun PC, smartphone of tablet, en ze hoeven geen reserveringskosten te betalen - nooit. De website van Booking.com is beschikbaar in 40 talen, biedt meer dan één miljoen hotels en andere accommodaties, waaronder meer dan 540.000 vakantiewoningen, en beslaat meer dan 96.000 bestemmingen in 227 landen en territoria. Booking.com heeft meer dan 20 jaar ervaring en een team van meer dan 13.000 toegewijde werknemers in 187 kantoren wereldwijd. Booking.com heeft zijn eigen klantenservice, die 24/7 beschikbaar is om de gasten in hun eigen taal te assisteren en te zorgen voor een uitzonderlijke klantervaring. Booking.com B.V., opgericht in 1996, bezit en beheert Booking.com(TM), is onderdeel van The Priceline Group ​​. Volg ons op Twitter [http://www.twitter.com/bookingcom ], Google+ [https://plus.google.com/+Bookingcom ] en Pinterest [http://pinterest.com/bookingdotcom ], 'like' ons op Facebook [http://www.facebook.com/bookingcom ], of ontdek meer op http://www.booking.com.

Elf november 2016 is mijn nieuwste roman verschenen met als titel: De ezels van Menousos. Een echtpaar en hun dochter besluiten na veel problemen in Nederland naar het eiland Menousos te verhuizen om aldaar te helpen met de opvang en verzorging van ezeltjes. Een spannend en aangrijpend verhaal dat bijzonder geschikt is voor de dierenliefhebber. Verkrijgbaar via Boekscout en de erkende boekhandels.

Coach Frank de Boer was zondagavond zeer te spreken over de mentaliteit van zijn ploeg in de met 2-1 gewonnen competitiewedstrijd tegen Juventus.
"Toen we op achterstand kwamen zijn we met ons hoofd bij de wedstrijd gebleven en toonden we vechtlust. Het team heeft er 90 minuten lang voor gestreden. Iedereen verdient lof", aldus De Boer op de clubsite van Inter.
De voormalig coach van Ajax had veel baat bij een goed resultaat gezien de stroeve seizoenstart. Afgelopen donderdag ging het opnieuw fout voor Inter in de Europa League tegen Hapoel Beer-Sheva uit Israël (2-0 verlies).
Tegen Juventus kwam Inter goed voor de dag, al stond de 'Nerazzurri' na 66 minuten wel op achterstand in eigen huis. Door doelpunten van Mauro Icardi en Ivan Perisic trok Inter uiteindelijk aan het langste eind.

Geloof
"Het belangrijkste is dat we in onszelf zijn blijven geloven", aldus De Boer. "De groep had maar een opdracht vandaag en dat was vechten tot de laatste seconde. Dat hebben ze fantastisch gedaan."
"Ik heb veel vertrouwen in deze groep. Dat heb ik altijd al gezegd, maar deze zege op Juventus was wel erg belangrijk voor het vertrouwen. Het avontuur is pas net begonnen, maar de ploeg begrijpt goed waar we heen willen", aldus De Boer.
Door de zege stijgt Inter naar de zesde plek in de Serie A. De achterstand op koploper Napoli is slechts drie punten.

 

Op 30 november verschijnt 's werelds eerste glopinie, ZUS by HP/De Tijd. ZUS zit boordevol kunst, cultuur, wetenschap, politiek en af en toe met de nodige zelfspot. Marianne Verhoeven, hoofdredacteur van ZUS en uitgever van HP/De Tijd, over de inhoud van ZUS: "ZUS staat vol interviews, reportages, portretten en nog meer ZUS & ZOOI. Kortom: alles wat vrouwen raakt, intrigeert, verrast en aan het lachen maakt."

En waarom deze nieuwe titel? "Her en der is goede inhoud en humor wel te vinden, maar altijd versnipperd en verspreid. Ik wil graag een blad maken dat al die elementen en nog veel meer heeft. Meer een lees- dan een bladerblad. Vandaar ZUS" aldus Verhoeven.

Het allereerste exemplaar wordt op woensdagochtend 30 november feestelijk uitgereikt aan actrice Anneke en Marina Blok, Hoofd drama NTR.

Lancering van datacenter ondersteunende diensten in West-Europa

ICTroom kondigt vandaag de lancering van een reeks datacenter ondersteunende diensten in West-Europa aan. Het uitgebreide portfolio omvat onder meer mogelijkheden voor monitoring, onderhoud en beheer en kan worden afgestemd op de zakelijke en operationele behoeften van elk datacenter of computerruimte.

Jeroen van der Reijken, Sales Director bij ICTroom, merkt op: `Conservatieve schattingen van de markt brengen het aantal computerruimtes en datacenters in West-Europa op meer dan 40.000. Veel van deze infrastructuren opereren inefficiënt en staan zelfs bloot aan ernstige risico van uitval. ICTroom ‘s datacenter diensten leiden tot verhoogde betrouwbaarheid, verbeterde beveiliging en lagere operationele kosten van deze infrastructuren.`

Het vernieuwde dienstenpakket bestaat uit 3 ‘service packs’ die naadloos in elkaar kunnen worden geschoven, maar ook los van elkaar kunnen worden afgenomen. Afhankelijk van het pakket neemt de verantwoordelijkheid van ICTroom toe en neemt de inspanning van de klant af.

In het hart van het nieuwe diensten portfolio is een 24/7 helpdesk en monitoring faciliteit gepositioneerd in het ICTroom hoofdkantoor. Een selectie van off-the-shelf en op maat ontwikkelde DCIM-instrumenten zijn ingezet om de controle op vrijwel elke datacenter-infrastructuur mogelijk te maken. Het Infrastructure Monitoring Centre (IMC) wordt bemand door ICTroom ‘s eigen gekwalificeerde datacenter experts, gecombineerd met on-site aanwezigheid, geleverd via een netwerk van gespecialiseerd servicepersoneel. Het totaal aan diensten, en de daaruit voortvloeiende return on investment voor de eindgebruiker, is uniek in de markt en brengt datacenter services naar een nieuwe standaard.

Frank Brand, Managing Director ICTroom: `In een tijd waarin datacenters, groot en klein, onder toenemende druk komen om te presteren, zijn wij van mening dat ICTroom, als een echt onafhankelijk datacenter deskundige, ideaal is geplaatst om te helpen. Ons omvangrijke diensten portfolio is het bewijs van onze inzet voor bedrijven die het beste uit hun datacenter willen halen.`

Datasheets van de verschillende service pakketten zijn te downloaden vanaf de webiste van ICTroom http://www.ictroom.com/en/service-and-maintenance

Over ICTroom
ICTroom ontwerpt, bouwt, exploiteert en onderhoudt zeer betrouwbare datacenters en computerruimtes. Met een passie voor datacenters, onderscheidt ICTroom zich door het samenbrengen van IT-capaciteit met de onderliggende business case van een cliënt, nu en in de toekomst.

ICTroom heeft haar hoofdkantoor in Nederland met kantoren in België, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Haar klanten zijn nationale en internationale bedrijven, cloud serviceproviders, overheden en IT-dienstverleners. Sinds 2001 heeft ICTroom 250 datacenters en computerruimtes gerealiseerd in de Benelux en in andere delen van Europa en Afrika, met een IT-capaciteit variërend van 50 kW tot 10 MW. Schaalbaarheid, flexibiliteit, betrouwbaarheid en duurzaamheid zijn integrale onderdelen van de infrastructurele oplossingen van ICTroom; die variëren van de turn-key levering van multi-megawatt modulaire datacenters tot het installeren van serverracks en gestructureerde bekabeling. ICTroom ‘s deskundigheid in het ontwerp van complexe infrastructuren, samen met het gebruik van de best-of-breed componenten van toonaangevende fabrikanten, zorgt voor topkwaliteit datacenter prestaties en betrouwbaarheid.

Techgigant Samsung is in Zuid-Korea aangeklaagd door 527 klanten, wegens de brandproblemen met de Galaxy Note 7. De 527 consumenten willen compensatie voor de gemaakte kosten bij het terugsturen, meldt AP. Er zou ook betaald moeten worden voor de gespendeerde tijd bij het inruilen en overzetten van data. De klanten hebben samen één rechtszaak aangespannen, onder leiding van advocaat Peter Young-Yeel Ko. Tot slot willen de aanklagers gecompenseerd worden voor de 'psychologische schade' bij het gebruik van een gevaarlijk product. Samsung geeft klanten hun geld terug of biedt een vervangende telefoon. Bepaalde bijkomende kosten worden echter niet gecompenseerd. Eén van de aanklagers zegt duizenden familiefoto’s te zijn kwijtgeraakt. Een ander beweert acht uur te hebben gereisd om de telefoon om te ruilen. In de Verenigde Staten werd eerder in oktober een vergelijkbare zaak gestart. Andere consumenten kunnen zich bij deze class action aansluiten.

Upgrade
Zuid-Koreanen die een Galaxy S7 nemen ter vervanging van de Note 7, mogen op een later moment upgraden naar de Galaxy S8 of Note 8. Daarvoor moeten ze dan de helft van de toestelprijs betalen. Daarmee bevestigde Samsung indirect de komst van de nieuwe smartphones. Bronnen beweerden eerder op maandag dat de ontwikkeling van de Galaxy S8 kort is uitgesteld, terwijl er onderzoek wordt gedaan naar de Note 7-problemen.

Samsung is gestart met de massaproductie van een efficiënter type smartphonechip, dat transistoren van slechts 10 nanometer bevat. Eerder werkte het bedrijf met transistoren van 14 nanometer. Door op een nog kleinere schaal te werken zegt het bedrijf chips te kunnen maken die op hetzelfde oppervlak 27 procent beter presteren of 40 procent energiezuiniger zijn. In de tweede helft van 2017 wil Samsung zijn chipproductieproces opnieuw opfrissen. De grootte van de transistoren wordt dan niet aangepast, maar er wordt wel opnieuw een prestatieverbetering verwacht. Onlangs meldden ingewijden al aan Zuid-Koreaanse media dat Samsung verantwoordelijk wordt voor de productie van de Snapdragon 830, de belangrijkste smartphonechip die Qualcomm volgend jaar maakt. Die chip wordt gemaakt met het 10 nanometer-proces. Vermoedelijk verschijnt de Qualcomm-chip, en een eigen variant van Samsung, begin volgend jaar in de Galaxy S8. Dat toestel is voor Samsung extra belangrijk geworden na het floppen van de brandgevaarlijke Galaxy Note 7.

Het is nooit eerder gedaan. YouTube gamer Yarasky vertaalt zijn kanaal naar een live entertainment productie die op 29 en 30 december te zien is in Jaarbeurs Utrecht. Dat heeft zijn management vandaag bekend gemaakt. De show is speciaal ontwikkeld voor de fans. ,,Het wordt heel bijzonder", zegt organisator Maroeska Bakker. ,,Dit is nooit eerder in Nederland op deze manier gedaan."

Yarasky is met bijna 500.000 volgers en meer dan 10 miljoen views, één van de populairste Nederlandse YouTube gamers. ,,Hij is vooral bekend vanwege de games Call of Duty en Grand Theft Auto", legt Bakker uit. ,,Yarasky speelt games online en geeft daar commentaar op via zijn eigen kanaal. Kijkers volgen filmpjes waarin hij games speelt." Duizenden jongeren kijken naar zijn uploads. ,,Daardoor ontstond het idee om er een live entertainment experience van te maken in de kerstvakantie", vervolgt Bakker. ,,Dat is niet alleen bijzonder doordat zoiets nooit eerder is gedaan. Yarasky is sowieso niet vaak live te zien tijdens bestaande YouTube evenementen. Het is dus echt een unieke kans voor fans om hun held live in actie te zien." Yarasky komt bovendien niet alleen. ,,Hij neemt zijn hele Yara crew mee. Dus de bekende gezichten van zijn YouTube kanaal zijn er allemaal bij."

Vanzelfsprekend worden vooral games gespeeld. ,,Daarnaast zijn er pranks, challenges en natuurlijk een meet & greet." Het gehele evenement wordt ondersteund door een immens videoscherm dat 60 meter breed en 6 meter hoog is. ,,Fans stappen letterlijk en figuurlijk de wereld van Yarasky binnen. Het wordt een geweldige ervaring." Yarasky is in relatief korte tijd erg populair geworden. ,,Eigenlijk heet hij gewoon Jan en is een jongen van 21 jaar die van zijn hobby zijn fulltime job heeft gemaakt. Yarasky is niet alleen groot op YouTube. ,,Op Instagram heeft hij 155.000 volgers en op Twitter bijna 100.000. We verwachten dan ook dat de shows in de Jaarbeurs snel uitverkocht zijn." Een deel van de opbrengst van de shows gaat naar Make a Wish. De Yarasky gameshows zijn op 29 & 30 december om 16.00 uur te zien in hal 12 van Jaarbeurs Utrecht. ,,Zorg dat je erbij bent!"

iModels brengt modellen en bureaus bij elkaar in sociaal netwerk

Amsterdam, 3 november 2016 - Ook zonder televisieprogramma's als Holland's Next Top Model kunnen aspirant en ervaren modellen en modellenbureaus voortaan met elkaar in contact komen. De Nederlandse ondernemer Paddy Marques de Carvalho (24) heeft hiervoor de iModels app gelanceerd.

Modellen kunnen met de app via hun smartphone hun portfolio maken en beheren. Gescreende modellenbureaus kunnen via de app talentvolle modellen scouten, volgen en vastleggen.
,,iModels is een soort LinkedIn meets Instagram voor de modellenindustrie," legt Marques de Carvalho uit. ,,Het werkt voor beide partijen drempelverlagend. Modellen hoeven niet meer eindeloos mailtjes te sturen naar bureaus zonder antwoord te krijgen. Scouts van modellenbureaus hoeven niet meer via social media of op straat talent te zoeken. Ze krijgen de modellen op een presenteerblaadje aangeboden."

Uit marktonderzoek blijkt dat een dergelijke app nog niet bestaat in de modellenwereld en dat er grote behoefte is aan een verbindend platform.

Modellen kunnen zich via de app aan de bureaus presenteren. Ze beheren en onderhouden hun eigen portfolio en voegen kenmerken en foto's toe. Zo kunnen ze ontdekt worden door modellenbureaus in binnen- en buitenland, die via hun zogeheten 'agency dashboard' met behulp van zoekfilters kunnen selecteren op de gewenste kenmerken van een model. Ook kunnen ze zien welke modellen populair zijn.
Alleen gerenommeerde of background-checked modellenbureaus krijgen toegang om in te loggen in het zoekfiltersysteem. Zij kunnen binnen iModels een eigen database opbouwen.

Door deze specifieke doelgroep wordt de app ook een interessant kanaal voor het promoten van hippe merken en producten onder fotomodellen.

iModels is momenteel alleen beschikbaar in de App Store voor IOS. Binnenkort komt de Android-versie in de Play Store.

Giel Beelen maakt op vrijdag 11 november zijn laatste ochtendshow op 3FM. Dat heeft de radio-dj maandagochtend bekendgemaakt. "Wat is jouw hoogtepunt? Muzikaal of een specifiek item? Laat het me weten", vraagt Beelen zijn luisteraars op Twitter. "We gaan 'm mooi afsluiten." Beelen maakte vorige maand bekend dat hij na ruim twaalf jaar stopt met zijn ochtendprogramma. Wie hem gaat vervangen, is nog niet duidelijk.

Videocontent
De presentator wil zich meer richten op het maken van online videocontent. Het is één van de redenen waarom hij stopt met zijn ochtendshow op radiozender 3FM. Vorige maand werd het vertrek van Beelen bij 3FM aangekondigd. De zender heeft al enige tijd te kampen met dalende luistercijfers. Eerder zei Beelen al dat zenderbaas Basyl de Groot bezig is met een "flinke make-over" van de programmering.

Kate Moss heeft een punt achter de relatie met aristocraat Nikolai von Bismarck gezet. Het topmodel zou naar verluidt niet tevreden zijn met de levensstijl van haar ex-vriend. Von Bismarck (29) zou volgens bronnen geweigerd hebben zijn "wilde levensstijl" te veranderen, meldt The Sun. "Kate en Nikolai hebben veel ruzies gehad, maar de laatste was de druppel die de emmer deed overlopen", aldus een ingewijde. De twee waren sinds vorig najaar samen. Er waren geruchten dat de 42-jarige Moss en Von Bismarck zouden gaan trouwen op een Grieks eiland. Moss trouwde in 2011 met Hince, maar al in 2013 besloten het Britse topmodel en The Kills-gitarist uit elkaar te gaan. Daarvoor had het model relaties met onder anderen Jefferson Hack, met wie ze dochter Lila (13) heeft, en Pete Doherty.